Gene Product Annotation Gene Product Annotation

ChainsPolymerMolecular FunctionBiological ProcessCellular Component
A, B, C, D dTDP-glucose 4,6-dehydratase